Ons onderwijs

Opbrengstgericht, Kansrijk en Vreedzaam onderwijs

Wanneer een kind vier jaar is kan het bij ons op school starten in groep 1. Kinderen kunnen echter al vanaf twee jaar op onze locatie naar de Speelleergroep van Sinne Kinderopvang. Aangezien ononderbroken ontwikkelingslijnen een voorwaarde voor het groeiproces van kinderen zijn, bevelen wij ouders/ verzorgers aan hun kind te laten starten in een speelleergroep. 

De kinderen zitten bij ons in combinatiegroepen. Daar waar mogelijk proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Afhankelijk van de groepsgrootte zitten er twee jaargroepen bij elkaar in één combinatiegroep. Kinderen leren vanaf groep 1 zelfstandig te werken, want deze vaardigheid is nodig voor het werken in een combinatiegroep, maar is tevens een belangrijke vaardigheid in de persoonlijke ontwikkeling. We werken in toenemende mate vanuit de leerlijnen (SLO) en maken daarnaast uiteraard gebruik van methodieken (ook digitaal). Leerkrachten maken twee keer per schooljaar, op basis van de resultaten en observaties, een groepsplan. In dit groepsplan staat het onderwijsaanbod en de na te streven doelen voor een bepaalde periode. Doelen kunnen gesteld worden voor de gehele groep, voor een kleine groepje kinderen of individuele kinderen. We proberen het onderwijs steeds zo goed mogelijk bij elk kind aan te laten sluiten. 

Het onderwijs op onze school is van een goede kwaliteit en geniet het vertrouwen van de Inspectie. Het is een plezierige school, waar kinderen zich door duidelijke regels veilig voelen. Door een goed onderwijsaanbod, een heldere zorgstructuur en enthousiaste en deskundige leerkrachten kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen op verstandelijk, sociaal- emotioneel en creatief gebied. Er is aandacht en zorg voor ieder kind. Wij leren kinderen open en eerlijk met elkaar om te gaan, samen zorgen wij voor een positief pedagogisch klimaat.

Kinderen leren op basis van gelijkwaardigheid en respect samen te werken en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag. Wij zijn een gecertificeerde Vreedzame School. Dat betekent dat wij deze methodiek structureel in onze dagelijkse onderwijspraktijk ten uitvoer brengen. Hoge verwachtingen hebben van kinderen is heel belangrijk. Voor een optimale ontwikkeling is het essentieel dat ouders/ verzorgers zich bij ons op school prettig voelen, vertrouwen hebben in het onderwijs en de professionals en zich inspannen voor een goede samenwerking. 
 

 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie