Hoe geven wij vorm aan onze identiteit? 

Op onze openbare, Vreedzame basisschool hebben we aandacht voor ieder kind en zijn/ haar ontwikkeling en talenten. We streven naar een veilig en prettig leef- en leerklimaat, waarin wij ons betrokken voelen bij de leefomgeving en de beleving van de kinderen. Het team is professioneel en in staat het beste uit elke leerling naar boven te halen. Kinderen worden uitgedaagd om hun kansen en mogelijkheden verder te ontplooien, waarbij ze in toenemende mate de gelegenheid krijgen hun talenten verder te ontwikkelen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan deze kindgerichte benadering hebben we een voortdurende focus op het verbeteren van ons onderwijs en onderwijsaanbod.

Burgerschapsonderwijs

Leerlingen groeien op in een complexe, pluriforme en multiculturele maatschappij. Het is belangrijk om leerlingen op een goede manier voor te bereiden op deelname in deze maatschappij door gericht aandacht te besteden aan Burgerschap en sociale integratie. Burgerschapsvorming is geen apart vak. Het is verweven met het totale onderwijsaanbod. Onderdeel van het burgerschapsonderwijs zijn de lessen voor levensbeschouwelijk of godsdienstig onderwijs. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs wordt gegevens als ouder daarom vragen. De lessen zijn bestemd voor leerlingen in de bovenbouw en worden bij een minimale opgave van 7 leerlingen aangeboden. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan. Deze wekelijkse lessen van drie kwartier kunnen worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. 

Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties

Onze school wil een respectvolle oefenplaats bieden waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapsvaardigheden geïnternaliseerd worden. In de kerndoelen staat dat we aandacht besteden aan vormingsonderwijs als onderdeel van wereldoriëntatie en burgerschapsvorming. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool en samenwerkingsschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven als ouders daarom vragen. Vormingsonderwijs laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. 

Openbare basisschool

Onze school is een echte buurtschool. Wij bieden kwalitatief goed onderwijs met een structureel programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap binnen een positief pedagogisch klimaat.
Meer over ons onderwijs

Integraal Kindcentrum

IKC Potmarge is een integraal kindcentrum. Dit betekent dat opvang en onderwijs nauw samenwerken en dat wij werken met een doorgaande leerlijn.
Meer informatie